«ΠΡΑΣΙΝΗ» ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Πώς μπορούμε να διοργανώσουμε μια «πράσινη» εκδήλωση;

Μια «πράσινη» εκδήλωση  αφορά τη διοργάνωσή  της  εφαρμόζοντας πρακτικές που σέβονται το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Ο σχεδιασμός μιας «πράσινης» εκδήλωσης ξεκινάει από τα αρχικά στάδια του σχεδιασμού και περιλαμβάνει όλους όσους συμμετέχουν σε αυτήν από τους πελάτες και τους χώρους της εκδήλωσης μέχρι και τους προμηθευτές. Κάθε εκδήλωση, είτε είναι ένα αθλητικό γεγονός, είτε μια συναυλία ή ένα συνέδριο, έχει αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον, γεγονός που μπορεί να αποφευχθεί αν χρησιμοποιήσουμε της κατάλληλες «πράσινες» πρακτικές.  Ο στόχος μιας «πράσινης» εκδήλωσης είναι να διατηρηθεί η ισορροπία μεταξύ του Πλανήτη, των Ανθρώπων και της Ευημερίας, με άλλα λόγια της Τριπλής Βάσης. Με αυτό τον τρόπο ενισχύουμε και προωθούμε έναν τρόπο ζωής με αειφορία.

Είναι πολλές οι αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον που σχετίζονται με τη διοργάνωση εκδηλώσεων. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν τρόποι να διοργανωθεί μια εκδήλωση που θα αντισταθμίζει τις αρνητικές συνέπειες για τον πλανήτη. Συνήθως, οι διοργανωτές και οι παρευρισκόμενοι δεν συνειδητοποιούν τη σοβαρότητα και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η δράση τους για το περιβάλλον. Οι εκδηλώσεις συμβάλλουν στην εκπομπή αερίων θερμοκηπίου (GHG) λόγω των πτήσεων, της διαμονής, των μετακινήσεων, της ενέργειας που καταναλώνεται κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης καθώς και των σκουπιδιών/αποβλήτων που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της. Για να διασφαλίζουμε τη σωστή διαχείριση των πόρων θα πρέπει να γίνεται ο υπολογισμός του ενεργειακού αποτυπώματος (carbon footprint) και να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα που θα ελαχιστοποιούν τις βλαβερές συνέπειες.

Οι στόχοι του σχεδιασμού μιας «πράσινης» εκδήλωσης είναι:

  1. Βελτίωση της αξιοποίησης των πόρων
  2. Μείωση των αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον
  3. Βελτίωση της οικονομικής αποτελεσματικότητας
  4. Μείωση των αρνητικών επιπτώσεων για τους τοπικούς κατοίκους και την πόλη που φιλοξενεί την εκδήλωση
  5. Προστασία της τοπικής βιοποικιλότητας
  6. Ενίσχυση της συνείδησης σχετικά με την αειφορία και την προστασία του περιβάλλοντος